Tag Archives: alliansen

Så kan regeringen ”lura” Alliansen i budgetvoteringen

snopet10 november presenterade både Alliansen och Sverigedemokraterna varsina kompletta budgetmotioner. Dessa motioner kommer, om inte framgångsrik kohandel sker under utskottsbehandlingen under november, att ställas mot regeringens budgetproposition.

Vid votering i kammaren i december kommer talmannen med största säkerhet att välja ut propositionen som huvudförslag. Då ska först Alliansens och Sverigedemokraternas motioner ställas mot varandra enligt reglerna för kontraproposition. Om då regeringen och Vänsterpartiet röstar för Sverigedemokraternas motion kommer i slutvoteringen regeringens proposition att ställas mot Sverigedemokraterna.

För att fälla regeringens budget måste då Alliansen rösta för en sverigedemokratisk budget.

Snopet? Måhända är det av denna orsak regeringen inte är mer oroad över sin framtid.

Riksdagsordningen (2014:801)

Ur 11 kap

10 § När ett ärende ska avgöras genom omröstning ska de yrkanden som har lagts fram under överläggningen ställas mot varandra. Det yrkande som enligt talmannens uppfattning har bifallits med acklamation, eller det yrkande som talmannen bestämmer, utgör huvudförslag vid omröstningen. Mot huvudförslaget ställs ett annat yrkande som motförslag.

Om det finns fler än ett yrkande som kan ställas mot huvudförslaget, ska kammaren först i ett eller flera förberedande beslut avgöra vilket yrkande som ska vara motförslag i huvudomröstningen.

Omröstningen sker öppet. I enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 7 § regeringsformen är riksdagens beslut det förslag som stöds av mer än hälften av de röstande, om inte något annat anges i regeringsformen eller i denna lag. Talmannen tillkännager hur omröstningen har utfallit och bekräftar beslutet med ett klubbslag.