Palmepraxis i frågan om kontrapropositioner

Är Socialdemokraterna beredda att släppa fram (SD):s budgetmotion till slutomröstningen i december 2014? Då kan regeringen sitta kvar så länge som Alliansen inte sköljer ut barnet med badvattnet.

Olof Palme var fullt beredd att trixa med omröstningsreglerna i riksdagen, vilket följande klipp från en centermotion i riksdagen 1983 visar.

En förutsättning för att eliminationsmetoden skall fungera på ett tillfredsställande sätt är, att de ledamöter som ansluter sig till det förslag som enligt talmannens mening efter den första frågerundan kvarstår som huvudförslaget, avstår från att rösta i voteringarna om kontraproposition. Det finns ingen bestämmelse om detta i riksdagsordningen, men det är en praxis som brukas följas.

I samband med procedurdiskussionerna inför de ovan nämnda skattebesluten förra året uttalade emellertid statsminister Palme att socialdemokraterna var beredda att bryta mot denna praxis, för att därmed i slutvoteringen få fram ett motförslag som bättre tillgodosåg de socialdemokratiska önskemålen om hur beslutsläget borde vara i slutomgången. Detta innebär att det numera är högst osäkert hur i känsliga lägen ett viktigt led av eliminationsmetoden kan komma att tillämpas. Därav följer att ett av de kriterier som vi inledningsvis uppställde för en god beslutsordning, nämligen att tillämpningen skall vara förutsebar för de som skall delta i besluten, inte längre gäller. Det som inträffat gör det således angeläget att den av oss föreslagna utredningen undersöker på vad sätt regelsystemet kan förbättras för att undanröja de brister som nu finns.

Post to Twitter

Etiketter: 1 677 klick