Category Archives: politik

Palmepraxis i frågan om kontrapropositioner

Är Socialdemokraterna beredda att släppa fram (SD):s budgetmotion till slutomröstningen i december 2014? Då kan regeringen sitta kvar så länge som Alliansen inte sköljer ut barnet med badvattnet.

Olof Palme var fullt beredd att trixa med omröstningsreglerna i riksdagen, vilket följande klipp från en centermotion i riksdagen 1983 visar.

En förutsättning för att eliminationsmetoden skall fungera på ett tillfredsställande sätt är, att de ledamöter som ansluter sig till det förslag som enligt talmannens mening efter den första frågerundan kvarstår som huvudförslaget, avstår från att rösta i voteringarna om kontraproposition. Det finns ingen bestämmelse om detta i riksdagsordningen, men det är en praxis som brukas följas.

I samband med procedurdiskussionerna inför de ovan nämnda skattebesluten förra året uttalade emellertid statsminister Palme att socialdemokraterna var beredda att bryta mot denna praxis, för att därmed i slutvoteringen få fram ett motförslag som bättre tillgodosåg de socialdemokratiska önskemålen om hur beslutsläget borde vara i slutomgången. Detta innebär att det numera är högst osäkert hur i känsliga lägen ett viktigt led av eliminationsmetoden kan komma att tillämpas. Därav följer att ett av de kriterier som vi inledningsvis uppställde för en god beslutsordning, nämligen att tillämpningen skall vara förutsebar för de som skall delta i besluten, inte längre gäller. Det som inträffat gör det således angeläget att den av oss föreslagna utredningen undersöker på vad sätt regelsystemet kan förbättras för att undanröja de brister som nu finns.

Så kan regeringen ”lura” Alliansen i budgetvoteringen

snopet10 november presenterade både Alliansen och Sverigedemokraterna varsina kompletta budgetmotioner. Dessa motioner kommer, om inte framgångsrik kohandel sker under utskottsbehandlingen under november, att ställas mot regeringens budgetproposition.

Vid votering i kammaren i december kommer talmannen med största säkerhet att välja ut propositionen som huvudförslag. Då ska först Alliansens och Sverigedemokraternas motioner ställas mot varandra enligt reglerna för kontraproposition. Om då regeringen och Vänsterpartiet röstar för Sverigedemokraternas motion kommer i slutvoteringen regeringens proposition att ställas mot Sverigedemokraterna.

För att fälla regeringens budget måste då Alliansen rösta för en sverigedemokratisk budget.

Snopet? Måhända är det av denna orsak regeringen inte är mer oroad över sin framtid.

Riksdagsordningen (2014:801)

Ur 11 kap

10 § När ett ärende ska avgöras genom omröstning ska de yrkanden som har lagts fram under överläggningen ställas mot varandra. Det yrkande som enligt talmannens uppfattning har bifallits med acklamation, eller det yrkande som talmannen bestämmer, utgör huvudförslag vid omröstningen. Mot huvudförslaget ställs ett annat yrkande som motförslag.

Om det finns fler än ett yrkande som kan ställas mot huvudförslaget, ska kammaren först i ett eller flera förberedande beslut avgöra vilket yrkande som ska vara motförslag i huvudomröstningen.

Omröstningen sker öppet. I enlighet med bestämmelsen i 4 kap. 7 § regeringsformen är riksdagens beslut det förslag som stöds av mer än hälften av de röstande, om inte något annat anges i regeringsformen eller i denna lag. Talmannen tillkännager hur omröstningen har utfallit och bekräftar beslutet med ett klubbslag.

С днем рождения, В. В. Путин!

Den fria världens ledare fyller 62 år idag

Den fria världens ledare fyller 62 år idag